Niniejsze Warunki Wynajmu stanowią integralną część Umowy Najmu zawieranej pomiędzy SYLWESTER Sp. z o. o. z siedzibą w Jeżowe 372B, 37-430 Jeżowe, (Wynajmujący) i Najemcą wskazanym w Umowie Najmu. Przedmiotem najmu jest opisany w Umowie Najmu samochód, który zostaje udostępniony Najemcy na warunkach i zasadach określonych w Umowie Najmu i załącznikach, w tym w niniejszych Warunkach Najmu.

§ 1 Ogólne warunki rezerwacji

Najemca musi mieć skończone 18 lat, ważne prawo jazdy oraz dowód osobisty.

W celu uzgodnienia wolnego terminu prosimy o kontakt e-mail: wynajem@sylwester.auto.pl lub pod numerem telefonu: 662 701 216

Gdy termin zostanie uzgodniony, do Klienta wysyłana jest umowa rezerwacyjna, którą trzeba wypełnić i podpisać, a następnie odesłać jej skan/zdjęcie.

Podczas zawarcia umowy rezerwacyjnej, Klient zobowiązany jest uiścić kwotę zadatku na podany w umowie numer konta.

§ 2 Wydanie i zwrot samochodu

Wynajmujący oddaje do używania przedmiot umowy, a najemca rzecz tę przyjmuje w najem.

Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu, który uznaje za bardzo dobry.

Czas trwania umowy najmu rozpoczyna się z dniem określonym w protokole wydania samochodu i kończy z dniem określonym w protokole zwrócenia samochodu określającego stan techniczny pojazdu.

Zmiana terminu najmu wymaga zgody Wynajmującego. W przypadku niezwrócenia samochodu w terminie umownym, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia czynszu najmu w wysokości potrójnej stawki za każdy dzień opóźnienia. Niezwrócenie samochodu w terminie umówionym traktowane będzie jako przywłaszczenie i zostanie zgłoszone organom ścigania.

Najemca otrzymuje samochód z pełnym bakiem paliwa i zobowiązany jest do jego zwrotu z takim samym stanem. Koszt paliwa podczas wynajmu ponosi Najemca. W razie oddania pojazdu z niepełnym bakiem paliwa, Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą wynikłą z ilości dolanego paliwa do pełnego stanu oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 100zł.

Najemca zobowiązuje się oddać samochód w takim stanie, w jakim go wynajął. W przypadku zabrudzenia pojazdu, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej.

Najemca oświadcza, że dysponuje środkami pozwalającymi mu na wykonanie umowy najmu i naprawienia szkody na rzecz Wynajmującego określonej niniejszą umową.

Najemca zobowiązuje się ponieść koszty napraw szkód, jakie zostały poniesione w czasie trwania najmu.

§ 3 Opłaty przy wynajmie

Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz najmu z góry za każdą rozpoczętą dobę trwania umowy.

Z chwilą zawarcia umowy i wydania samochodu, Najemca zobowiązany jest uiścić określoną kwotę tytułem kaucji dla zabezpieczenia roszczeń.

Rozliczenie kaucji nastąpi w chwili zwrotu przedmiotu najmu.

W przypadku zwrócenia pojazdu przez Najemcę przed terminem określonym w umowie, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas najmu, chyba że zwrot nastąpi przed terminem na żądanie Wynajmującego.

§ 4 Warunki podczas trwania najmu

Najemcy przysługuje limit kilometrów w wysokości 300km na każdą dobę wynajmu.

Najemcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia najętej rzeczy, w szczególności dokonywać przebudowy i innych przeróbek poza konieczną naprawą ustaloną z Wynajmującym.

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu niniejszej umowy w podnajem lub do bezpłatnego używania.

Samochód nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów niezgodnych z przeznaczeniem, takich jak: wyścigi, rajdy i zawody, przewożenie dóbr i towarów niezgodnych z prawem celnym, drogowym lub innym. Bez zgody Wynajmującego nie wolno zarobkowo przewozić osób i rzeczy. Bez zgody Wynajmującego nie wolno holować innych pojazdów lub przyczep.

Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek, w szczególności narkotyków, środków odurzających.

Zalecane jest parkowanie pojazdu w miejscach strzeżonych, zabronione jest zostawianie w pojeździe kluczyków i dokumentów pojazdu.

Najemca nie może korzystać z samochodu poza terytorium RP.

W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, zostanie on obciążony kosztami za postój samochodu powstały w związku z naprawą samochodu według stawki 50% ceny wynajęcia za każdą dobę.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe
w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel, w szczególności których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu, lub niewłaściwa obsługa pojazdu, z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem.

Najemca zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach dotyczących wynajmowanego pojazdu w pierwszej kolejności Wynajmującego. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie szkody wynikłe z niedbalstwa. W przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym zdarzeniu Policję i Wynajmującego. Jeśli uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji drogowej wynikło z winy osób trzecich, Najemca zobowiązany jest do uzyskania oświadczenia sprawcy o jego winie oraz pobrania od sprawcy jego danych osobowych i danych z polisy OC. Najemca osobiście odpowiada za nieprzestrzeganie zasad i przepisów ruchu drogowego podczas użytkowania wynajmowanego pojazdu.

Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia wynikające z użycia samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przekraczający normalny stan zużycia tj. uszkodzenia tapicerki, rozdarcia i uszkodzenia siedzeń, deski rozdzielczej i innych elementów samochodu, uszkodzenia części bagażowej: rozdarcia tapicerki, zadrapania lakieru, uszkodzenia części plastikowych, koszt wymiany i naprawy uszkodzonego ogumienia).

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszych warunkach, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa.